کتری قوری

حجم کتری: 1800 سی سی
حجم قوری: 800 سی سی
شرح: قابل استفاده روی شعله مستقیم گاز
فهرست