قوری فیلتر دار

حجم: 550 سی سی
شرح: طراحی روی قوری ها هنر دست می باشد.
فهرست